Q: 請問震音有甚麼技巧?

A:歌唱技巧震音        http://www.youtube.com/watch?v=v7ZXsEyThn4

 

Q: 如何輕鬆唱高音?

A: 歌唱技巧 發高音 高音發聲肌肉        http://www.youtube.com/watch?v=mgEkwWgx9YI

 

Q: 應如何解決高音發聲時太緊的問題?

A: 歌唱技巧 發高音 喉頭        http://www.youtube.com/watch?v=vNQQvBxfCyc